Polityka prywatności

Polityka prywatności Bloga i Sklepu Internetowego https://fizjoterapiakobiet.blog, ma charakter informacyjny. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Blogu i w Sklepie Internetowym.

Niniejszą politykę prywatności publikujemy w celu wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania informacji o Użytkownikach naszego serwisu internetowego. W szczególności:

– Kto jest Administratorem

– Jakie dane są przetwarzane

– Jaki jest cel przetwarzania danych

– W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe

– Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych

– Komu udostępniamy dane

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://fizjoterapiakobiet.blog.

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Bloga jest firma WySPA Anna Jaczewska ul. Śliczna 4/33 50-566 Wrocław NIP:912-181-09-32, REGON 022223042 zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Jakie dane zbieramy i przechowujemy

Podczas przeglądania naszej witryny, będziemy zbierać następujące informacje:

 • Przeglądane produkty: użyjemy tych informacji, aby na przykład pokazać ci ostatnio oglądane produkty
 • Lokalizacja, adres IP i przeglądarka: użyjemy tych danych do oszacowania podatków i kosztów wysyłki
 • Adres wysyłki: poprosimy cię o wpisanie adresu, abyśmy mogli na przykład oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia i wysłać zamówienie!

Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

Uwaga: możesz uszczegółowić swoje zasady dotyczące plików cookie i dodać link do tej sekcji w tym miejscu.

Gdy kupujesz w naszym sklepie, poprosimy cię o podanie informacji zawierających imię i nazwisko, adresy płatności i wysyłki, e-mail, telefon, dane płatności lub karty i opcjonalne dane konta: nazwa użytkownika i hasło. Będziemy wykorzystywać te informacje w poniższych celach:

 • Przesyłanie informacji o twoim koncie i zamówieniach
 • Odpowiadanie na twoje zgłoszenia, w tym zwroty i reklamacje
 • Procesowanie płatności i zapobieganie oszustwom
 • Założenie konta w naszym sklepie
 • Spełnienie zobowiązań prawnych, np. obliczania podatków
 • Ulepszanie oferty sklepu
 • Wysyłanie informacji marketingowych, jeśli zgodzisz się na ich otrzymywanie

Jeśli utworzysz konto, zachowamy twoje imię i nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu, które będą wykorzystane przy składaniu następnych zamówień.

Ogólnie informacje są przechowywane tak długo, jak potrzebujemy informacji dla celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przechowywania. Na przykład przechowujemy informacje o zamówieniach przez XXX lat dla celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy.

Będziemy również przechowywać komentarze i opinie, jeśli zdecydujesz się je napisać.

Jak przetwarzamy dane

Dane osobowe w Sklepie Internetowym i Blogu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanych dalej „RODO”

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz Bloga, w tym robienie zakupów oraz zakup usług jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego oraz Bloga Usługobiorcę lub Klienta, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

1. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego, Blogu oraz w regulaminie sklepu i Bloga oraz niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. W takim wypadku podanie osobowych jest wymogiem umownym. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce zawrzeć daną umowę z Administratorem , to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego i Bloga oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych, a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5.Administrator dokłada wszelkich starań aby jego usługi były świadczone w sposób chroniący interesy osób, których dane są przez niego przetwarzane. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnym z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych

6. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach gdy, i w takim zakresie w jakim, spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów,przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

7. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia conajmniej jednej z podstaw wskazanych w punkcie 6 polityki prywatności.

8. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.

9. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach:

a) Wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem wyżej wymienionych umów

b) prowadzenie ksiąg podatkowych

c) Korzystanie ze Sklepu Internetowego i zapewnienie ich prawidłowego działania

d) prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

e) Ustalenie, dochodzenie lub obrona, roszczeń jakie może podnosić Administratot lub jakie mogą być podnoszone przez Administratora

10. Czas przetwarzania danych

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.

a)w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,

b) w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy)

c) w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

11. Odbiorcy danych w Sklepie Internetowym i Blogu

Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego oraz Bloga mogą być przekazywane następującym odbiorcom / grupom odbiorców

a)przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

e) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

f) weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

Kto z naszego zespołu ma dostęp

Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam podajesz. Np. administratorzy i obsługa sklepu mają dostęp do:

 • Szczegóły zamówień, takie jak kupione pozycje, data zamówienia, adres wysyłki i
 • Informacje o klientach, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i informacje dotyczące fakturowania i wysyłki.

Nasz zespół ma dostęp do tych informacji, aby obsługiwać zamówienia, zwroty oraz oferować wsparcie.

W jaki sposób zabezpieczamy dane

Komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer)

a) Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;

b) Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawrze z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

Płatności

Operator płatności internetowych: Przelewy24

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 16.06.2021